Základní informace:

škola funguje od roku 1969

právní subjekt od roku 1992

komplexní rekonstrukce: 1999 – 2002

skola_front

Materiální zázemí a aktivity školy

 • počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně

 • počet tříd ZŠ 27

 • nový areál školní družiny, dvě nově vybavené počítačové pracovny – investice zřizovatele i sponzora

 • 10 učeben s interaktivními tabulemi

 • 100% propojení intranetem – PC v každém kabinetě, wi – fi

 • specializované učebny: 10 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny – celkem 45 PC v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna vybavena PC, pracovna přírodopisu, dějepisu, nová učebna VV), ostatní učebny 20.

 • 2 tělocvičny, hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria – malé slouží dětem MŠ, velké všem žákům, městský bazén v bezprostřední blízkosti – se školou tvoří architektonickou součást

 • 100 % vybavenost šatními skříňkami

 • bufet a občerstvení pro žáky v budově školy

 • mléčné automaty – projekt Mléko do škol

 • prodejna kancelářských potřeb v budově školy

 • pitný režim – možnost koupení nápojů v bufetu nebo nápojových automatech a zdarma v sodobaru – dar sponzora

 • kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel

 • po rekonstrukci nové nadstandardní zázemí – toalety, vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách

 • velké investice rodičů a sponzorů do vnitřního atria – herní prvky, venkovní sprchy, pískoviště, venkovní učebna s tabulí – využití při výuce i v rámci školní družiny.

Aktivity:

 • široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky cizích jazyků, PC kroužky, keramika, sportovní kroužky, kroužek vaření, kroužek deskových her apod.

 • zapojení v projektu e-twinningu –spolupráce se zahraničními školami

 • systematická práce s dyslektiky – dyslektické kroužky na 1. a 2. stupni

 • kroužky v rámci ŠD – výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, mladý divák

 • tradiční akce slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, prodejní výstavy výtvarných prací, vánoční Jarmark, masopustní průvod městem, spolupráce s MěLK, MDDM, dny otevřených dveří, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže – SUDOKU, Poznáváme Prahu apod. )

 • lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty a výlety

 • akce žákovské samosprávy

 • asistenti pedagogů pro žáky

 • zařazení v envirometntálních projektech

 • charitativní činnost – spolupráce s OS Život dětem

 • čerpání peněz z projektu EU Peníze pro konkurenceschopnost, Most vzdělávání, vědy a praxe, Tablety do škol, Zdravá ABECEDA, Investování hrou

 • V budově sídlí v přízemí mateřská škola.

Back to Top