druzina

Základní informace o ŠD a jejích aktivitách

Naše školní družina je organickou součástí ZŠ a tvoří s ní jedno výchovně vzdělávací zařízení.

Při zájmovém vzdělávání ve školní družině vycházíme z principů volnočasové pedagogiky. Vytváříme předpoklady k účelnému využití volného času dětí a vhodně organizujeme jejich odpočinek a relaxaci. Prvořadým úkolem nás všech vychovatelek je vypěstovat u dětí určité návyky společenského chování a sebeobsluhy, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv. Poskytujeme také dostatek prostoru pro uplatnění jejich osobních zájmů. Naše výchovně vzdělávací činnost s dětmi nenapodobuje vyučování ve třídě, ale naopak nám dovoluje zcela neformální pojetí práce, zachovává určitou uvolněnost, probíhá v radostné atmosféře a je přitažlivá a netradiční.

Školní družina koordinuje práci se školou, vychovatelky spolupracují s třídními učiteli a jsou v pravidelném kontaktu s rodiči.

Školní družinu tvoří 11 oddělení , které navštěvují děti z prvního stupně. Kapacita ŠD je 350 dětí.

Všechna naše oddělení jsou vybavena dostatečným množstvím hraček, stolních her a stavebnic. Pomůcky a hračky se snažíme každoročně doplňovat.

Ke své činnosti využíváme obě tělocvičny, městský bazén, počítačovou pracovnu, vnitřní atrium s mobilními sportovními prvky, dětský mobiliář a dopravní hřiště.

ŠD je otevřena pro všechny žáky, kteří jsou přihlášeni, každý den ráno od 6:15 do 7:45 a po skončení vyučování od 11:40 do 17:30. Náplní ŠD v ranních hodinách jsou především stolní a společenské hry. Odpolední program je pestřejší – zahrnuje činnost odpočinkovou, zájmovou a rekreační, pobyt venku, přípravu na vyučování a další aktivity. Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatelky k počasí, ale i k náladě a přání dětí. Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí dětí, jakou z aktivit si zvolí.

V průběhu týdne mohou děti navštěvovat několik družinových kroužků – kroužek angličtiny, kroužek vaření, výtvarný kroužek a kroužek plavání.

Program dětí se snažíme v průběhu roku zpestřit ještě několika dalšími akcemi. Kromě klasických činností pořádáme několik netradičních celoodpoledních výletů a exkurzí, velký úspěch zaznamenává  již tradičně Mikulášská nadílka, vánoční besídka, Rej čarodějnic a oslava MDD.


 

Back to Top