Školní poradenské pracoviště

Úkolem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, aktivní včlenění oblasti primární prevence do výuky, zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění dalších zdrojů financování doučování pro cizince a děti ohrožené školním neúspěchem.

Aktivity ŠPP zajišťuje ředitelka školy, zástupkyně pro 1. a 2. stupeň, výchovné poradkyně, kariérový poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence.

V plánu pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) se naplňují především tyto dílčí cíle:

• pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a následné využití pro další rozvoj žákovy osobnosti
• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
• evidence doporučení a jiných zpráv (např. z PPP, SPC), vykazování v rámci UIV, nastavení kontrolních pravidel čerpání, resp. řádného ukončení platnosti vykázaných PO
• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vedoucí k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
• připravit podmínky a rozšířit možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• vybudovat příznivé sociální klima pro inkluzi kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
• prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, porada pro řešení problémů cestou svolání výchovných komisí, případně výchovných sezení za účasti OSPOD, Policie ČR apod.
• poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
• prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
• integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a jinými institucemi.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.

Členové školního poradenského pracoviště

PaedDr.  Alena Pechalová – ředitelka školy

Tel: 326 998 205, 728 143 336

Mail:pechalova@zscelakovice.cz, info@zscelakovice.cz

Mgr. Renata Michaliková – zástupkyně pro 1. stupeň

Tel: 326 998 201

Mail: michalikova@zscelakovice.cz

Ing. Vilma Michelčíková – zástupkyně pro 2. stupeň

Tel: 326 998 259

Mail: michelcikova@zscelakovice.cz

Mgr. Marcela Svašková – výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Tel: 326 998 212

Mail: svaskova@zscelakovice.cz

Mgr. Alena Špitálská – výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Tel: 326 998 224, 326 998 250

Mail: spitalska@zscelakovice.cz

PhDr. Miloslav Rychetský – metodik primární prevence

Tel: 326 998 212

Mail: rychetsky@zscelakovice.cz

Mgr. Tereza Doležalová – speciální pedagog

Tel: 326 998 215

Mail: dolezalova@zscelakovice.cz

Mgr. Michaela Rybová Danilová – kariérní poradce

Tel: 326 998 215

Mail: rybova@zscelakovice.cz

Po domluvě se mohou účastnit porad i další pedagogové školy.

Back to Top