Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

jmenuji se Iveta Vrbová a jako školní psycholog nabízím od 1.12.2016 konzultační a
poradenské služby všem žákům, rodičům a pedagogům ze ZŠ Komenského v
Čelákovicích, zejména v oblastech výchovného působení, vzdělávacího procesu a
osobnostního rozvoje žáků.

Tyto služby lze například využít v případě, když:

 • má žák potíže s pozorností, se způsobem učení, s chováním nebo
  v případech, že jej něco trápí a chtěl by si o tom popovídat – může jít třeba o
  vztahy ve třídě se spolužáky, různé obavy ze zkoušení atd.
 • rodiče či pedagogičtí pracovníci chtějí poradit v oblasti výukových,
  výchovných, vztahových či osobních potíží nebo mají zájem o konzultaci
  ohledně volby povolání a dalšího profesního zaměření svých dětí atd.

 

Ve škole jsem v úterý a v pátek, 1. patro, chodba D, pracovna č. 144.PRACOVNÍ DOBA:

ÚTERÝ 07:30 – 08:00 (konz. hodiny)
08:00 – 13:00 (individuální či skupinová práce se žáky)
13:00 – 15:00 (konz. hodiny)

PÁTEK 07:30 – 08:00 (konz. hodiny)
08:00 – 13:00 (individuální či skupinová práce se žáky)
13:00 – 15:00 (konz. hodiny)

Na konzultace je vhodné objednat se předem. Další konzultace jsou možné dle
telefonické domluvy na tel. č.: 326998215, případně na e-mailu:
psycholog@zscelákovice.cz

Činnosti školního psychologa:

 • spolupráce s učiteli při zápisu do 1. ročníku, při vyhledávání žáků se
  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • spolupráce s třídním učitelem při třídnických hodinách
 • poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které jej samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně
  náročné situaci
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole
 • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků
  k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a
  konzultace zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním
  metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání
  anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • podávání informací zákonným zástupcům na třídních schůzkách, či
  prostřednictvím mimořádného písemného sdělení o výsledcích anonymních
  anketních šetření a průzkumech

V případě potřeby individuální a dlouhodobé práce s dítětem (více než
jednou), je nutný individuální souhlas zákonného zástupce. O této situaci bude
zákonný zástupce včas předem informován a požádán o udělení individuálního
souhlasu. Formulář obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou
bude psycholog s dítětem (dětmi) vykonávat, jako např.:

 • diagnostika třídních kolektivů a psychokorektivní činnost s třídními kolektivy
 • zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do psychoterapeutické nebo
  do reedukační skupiny
 • účast dítěte na výjezdových aktivitách s psychologickou či
  psychodiagnostickou náplní
 • kariérní poradenství
 • individuální psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření dítěte
 • zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa
 • další individuální aktivity s dítětem.

 

Výhodou práce školního psychologa je, že působí přímo na škole, zná tedy prostředí
dané školy a jeho služby jsou dosažitelné pro všechny zúčastněné, což mu umožňuje
též podporovat celkové pozitivní klima na škole.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým
kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Obsah všech konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším
institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, výjimku tvoří
případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

Back to Top