Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, a tak Vám přinášíme podstatné informace, jaké budou ve škole nastaveny podmínky (v souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid – 19, provoz a testování, vydaného MŠMT dne 17. 8. 2021). Prosíme Vás o jejich důkladném prostudování.

Roušky – každá osoba je povinna si při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt ústa a nos ochranným prostředkem dle nařízení Ministerstva zdravotnictví (dospělé osoby a děti nad 15 let s účinností minimálně FFP2 nebo KN95, děti do 15 let mohou použít zdravotní obličejovou masku)

Příznaky respiračního onemocnění – pokud jsou příznaky patrné již při příchodu, není žák vpuštěn do budovy a odchází se zákonným zástupcem domů; pokud není přítomen zákonný zástupce, je dítě umístěno do izolační místnosti, je kontaktován zákonný zástupce  a ten si dítě bezodkladně vyzvedne; pokud se příznaky objeví v průběhu výuky, dítě si okamžitě nasazuje ochranu dýchacích cest, je umístěno do izolační místnosti, kontaktuje se zákonný zástupce a ten si dítě bezodkladně vyzvedne (ve všech těchto případech zákonný zástupce informuje pediatra telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu)

Obědy – žáci přítomni na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně a řídí se řádem školní jídelny, cizí strávníci a děti, které se vzdělávají distančním způsobem, si vyzvedávají předem nahlášené obědy (paní Horová 326998216) okénkem u kuchařek z ulice J. A. Komenského (viditelně označené); vyzvedávat obědy si nemohou lidé v karanténě. Obědy pro žáky prvních tříd se zařizují a platí ve školní jídelně ve dnech 30.8. a 31.8.2021 v čase od 8.00 do 13.00 hodin, v kanceláři paní Horové.

Po celou dobu prodeje bude odemčen postranní vchod – modré dveře vpravo od hlavního vchodu.

Ostatní žáci si zařizují a platí obědy obvyklým způsobem.

Plavání – je umožněno, týká se všech druhých a třetích tříd a bude zahájeno 10. září; zařiďte si včas potvrzení o způsobilosti od dětského lékaře.

Testování – na začátku září proběhne screeningové testování  žáků ve všech školách; žáci prvních tříd se testují 2., 6. a 9. září (v době testování bude kromě učitele přítomna i asistentka, která s testováním vypomůže, není tedy nutná asistence rodičů), ostatní žáci se testují 1., 6. a 9. září; testuje se neinvazivními testy z kraje nosu (Genrui Bio Tech test – https://www.youtube.com/watch?v=Csvfjk1UBv0, veškerou přípravu provádí učitel, dítě provádí pouze samoodběr; prosíme, seznamte s tímto videem své děti). Test je jednoduchý a minulý školní rok ho běžně děti zvládaly; na základě výsledků těchto testovacích dnů bude poté rozhodnuto o dalším postupu; škola musí na toto testování použít výhradně testy dodané MŠMT (pro použití ve škole není povolen jiný druh testu)

            * netestují se děti, které mají 14 dnů po dokončeném očkování, nebo které prodělaly onemocnění covid-19 a od 1. pozitivního testu neuplynulo 180 dní, nebo které předloží negativní výsledek z odběrového místa (tuto skutečnost je třeba doložit písemným potvrzením – certifikát o očkování, certifikát nebo potvrzení lékaře o prodělané nemoci, potvrzení o negativním výsledku testu z laboratoře)

            * pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit vyučování za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu musí mít žák nasazenou ochranu dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, při konzumaci pokrmů nebo nápojů ochranný prostředek nepoužívají, musí sedět v lavici (nesmí se pohybovat mezi ostatními žáky); pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne používání ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nemůže se toto dítě účastnit prezenční výuky, zůstává doma na distanční výuce, škola poskytuje materiály k výuce a za zvládnutí látky je zodpovědný zákonný zástupce

            * pokud má žák pozitivní výsledek , je mu zakázána osobní přítomnost na výuce, je ihned umístěn do izolační místnosti, škola mu vystavuje potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, kontaktuje se zákonný zástupce, ten si dítě odvádí domů, informuje o situaci pediatra a domluví se s ním na dalším postupu

Vstup do budovy školy pro žáky – první den výuky (1. třídy druhý den) obdrží žáci čipy, které budou od následujícího dne používat pro vstup do školy. Tento čip je aktivní od 7.40 hodin (pro žáky ranní družiny od 6.15 hodin) do konce výuky dané třídy a slouží i pro odběr stravy ve školní jídelně. Pokud žák vstoupí do budovy bez použití čipu, je povinen načíst čip na čtečce umístěné uvnitř budovy (slouží jako registrace docházky). První čip žáci obdrží zdarma, při ztrátě platí 150 Kč a po zaplacení obdrží nový čip. Třídní učitelé v prvních dnech seznámí děti s tímto novým systémem.

Vstup do budovy školy pro třetí osoby (všichni kromě žáků a zaměstnanců) – JE ZAKÁZÁN (netýká se vítání prvňáčků v atriu 1. 9.). Prvňáčkům budou další dny pomáhat při vstupu do budovy a přesunu do tříd asistentky pedagoga.

Organizace 1. týdne školního roku 2021/2022 – v prvním týdnu je upravená délka výuky a vydávání obědů:

1.9. 2. – 9. třídy 8,00 – 8,45, 1. třídy 9,00 – 9,45, obědy 11,00 – 13,00

2.9. 1. třídy 8,00 – 9,40, 2. – 5. třídy 8,00 – 11,40, 2. st. 8,00 – 12,35,  obědy 11,00 – 13,30

3.9. 1. třídy 8,00 – 9,40, 2. – 5. třídy 8,00 – 12,35, 2. st. 8,00 – 13,30 – učí se dle platného rozvrhu, obědy 11,40 – 14,00

Vedení školy

– zobrazeno 78x

Back to Top