ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2020-21 bude probíhat vyzvedávání dětí ze ŠD prostřednictvím čipového systému Bellhop od společnosti Neurit. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Tento čip jednoduše přiložíte k terminálu (1.třídy – u vchodu z dopravního hřiště, ostatní třídy u hlavního vchodu) v době od 12:30 (1.třídy od 12:00) do 13:30 a dále od 15:00 do 17:30. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Zobrazí se i informace , kde se dítě právě nachází.

Jestliže bude Vaše dítě na obědě, na zájmovém kroužku nebo se školní družinou mimo školu, budete upozorněni, že vyzvedávat nyní nelze. Je potřeba tedy přiložit čip později znovu. Pokud se zobrazí jméno dítěte a informace „žák ve škole“ terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně dítě pošle.

Rodič nebo ten, kdo dítě vyzvedává, do školy nevstupuje.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Klasické zvonky zůstávají zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému a pro ranní družinu.V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7:30 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7:40 hodin).

Objednávka čipu:

Je potřeba si určit, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na popis konkrétní osoby, která za něj zodpovídá (např. otec, matka, bratr, sestra, prarodič, aj.). Systém při vyzvedávání odpovědnému pracovníkovi zobrazuje, kdo dítě vyzvedává.

Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být též uvedena na zápisním lístku do školní družiny.

Na jeden čip však nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence. (1 čip = 1 dítě).

Cena jednoho čipu je 100,- Kč (platí po celou docházku do ŠD 1.- 5.třída) Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem. Formulář k objednání čipu obdržíte od vychovatelky ŠD nebo je ke stažení na webových stránkách školy ŠD – formuláře.

Přiobjednání čipů:

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Radku Slameňovou (email: slamenova@zscelakovice.cz)

Ztráta čipu:

Pokud čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty poté čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, na jaké jméno byl ztracený čip registrován. Na objednávce musí být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete zakoupit čip nový.

PRODEJ ČIPŮ RODIČŮM BUDE PROBÍHAT ve vestibulu školy dne:

  • 1.září od 8:00 do 9:30
  • 1.září po skončení slavnostního přivítání prvňáčků v atriu
  • 2.září od 7:00 do 8:00
  • 3.září od 13:30 do 15:00

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ:

Pomocí čipového systému

Do 13:30 a poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu. Na displeji terminálu se též mohou zobrazit informační oznámení, která Vám neumožní vyzvednout Vaše dítě. Jde hlavně o situace, kdy chcete vyzvednout dítě mimo stanovené časy nebo pokud je Vaše dítě momentálně na obědě, na vycházce nebo se pohybuje mezi odděleními. V takovéto situaci prosím vyčkejte a zkuste to znovu.

Bez doprovodu

Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatele závázná doba odchodu uvedená rodiči v zápisním lístku. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost rodičů, které musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů – žádost je ke stažení na webových stránkách školy – ŠD formuláře (žádost o uvolnění dítěte ze ŠD). Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti

Vyjímečné případy !!!

Pokud nebudete mít čip u sebe (zapomenete ho), zazvoníte na zvonek ŠD, spojíte se s vychovatelkami, které ověří odchod dítěte. Pokud bude dítě vyzvedávat osoba, která čip nevlastní a Vy jí ho nebudete schopni předat, tak postup bude stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby tato osoba byla uvedena v zápisním lístku jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Tuto skutečnost vychovatelky zaznamenají do knihy odchodů.

Back to Top