Jednací řád školské rady při ZŠ Komenského 414 Čelákovice

 

1. Úvodní ustanovení

 

Usnesením Rady města Čelákovice byla zřízena školská rada ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění stávajících předpisů.

 

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění stávajících předpisů.

 

Školská rada je devítičlenná, složená z předsedy a dalších členů.

 

2. Příprava jednání

 

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost ŠR stanovené školským zákonem.

 

Zasedání školské rady svolává její předseda sedm dnů před zasedáním.

 

Zasedání školské rády jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.

 

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady.

 

Zasedání řídí její předseda, nebo jím určený člen školské rady.

 

3. Jednání a rozhodování

 

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů ŠR. Oři rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

 

Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoli člen školské rady předsedajícímu.

 

Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá je ostatním členům ŠR. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

 

4. Závěrečná ustanovení

 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace budou informace o průběhu schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona a údaje, zda školská rada projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g), h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v odst. 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do jednoho měsíc od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odst. 1 písm. b) až d) do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Změny jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

Back to Top