Volební řád školské rady

Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, nám. 5. května 1, vydává na základě § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento volební řád školské rady při základních školách zřizovaných městem Čelákovice.

Čl. 1 – Vymezení pojmů

Pro účely tohoto volebního řádu se rozumí:
a) školskou radou – školská rada zřizovaná při každé základní škole (dále jen škola), jejímž zřizovatelem je město Čelákovice (dále jen zřizovatel) podle ustanovení § 167 školského zákona
b) zákonnými zástupci – zákonní zástupci nezletilých žáků, a to jak státní příslušníky České republiky, tak cizí státní příslušníci
c) pedagogy – pedagogičtí pracovníci dané školy.

Čl. 2 – Školská rada a její složení

1. Celkový počet členů školské rady je 9 pro každou základní školu v Čelákovicích.
2. Členy školské rady:
a) 1/3 jmenuje Rada města Čelákovic
b) 1/3 volí ze svých řad zákonní zástupci
c) 1/3 volí ze svých řad pedagogové.
3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy a nesmí být jmenován  zřizovatelem
nebo zvolen pedagogy a zákonnými zástupci stejný člen školské rady.

Čl. 3 – Členství ve školské radě

1. Funkční období ve školské radě je 3 roky.
2. Členství ve školské radě je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.
3. Členství ve školské radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) odstoupením
c) úmrtím
d) v případě, kdy dítě zákonného zástupce ukončí školní docházku do základní
školy
e) přestane-li být zákonný zástupce zákonným zástupcem nezletilého žáka
f) ukončením pracovního poměru učitele na škole
g) odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

Čl. 4 – Příprava voleb

1. Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy spolu s
volební komisí, jejíž je zároveň předsedou. Ostatní členy komise  jmenuje ředitel

1.
školy z řad pedagogů nebo ze zákonných zástupců. Volební komise je nejméně
tříčlenná.
2. Volební komise zajišťuje:
a) určení místa a termínu konání voleb do školské rady
b) přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady a sestavení listiny
kandidátů zákonných zástupců a listiny kandidátů pedagogů a vyvěšení
těchto listin ve škole na veřejně přístupném místě
c) hlasovací lístky pro volby všech členů školské rady opatřené razítkem školy
d) sestavování seznamu voličů zákonných zástupců oprávněných volit členy
školské rady při zachování pravidla jednoho zákonného zástupce na jednoho
žáka, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas
/1 dítě = 1 hlas/
e) sestavování seznamu voličů pedagogů
f) zaznamenání výsledků hlasování
g) vyhlašování výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě
ve škole a na úřední desce zřizovatele
h) vyhotovení zápisu o provedení voleb.
3. Předseda volební komise svolá shromáždění zákonných zástupců, a to
prostřednictvím třídních učitelů jednotlivých tříd, na kterém:
a) vyhlásí místo a termín konání voleb do školské rady
b) jsou v jednotlivých třídách navrženi kandidáti z řad zákonných zástupců pro
volby do školské rady, kterých musí být za školu minimálně 6  pro volbu 3
členů a 3 náhradníků
c) je oznámeno datum a místo zveřejnění listiny navržených kandidátů.
4. Předseda volební komise svolá shromáždění pedagogů, na kterém:
a) vyhlásí místo a termín konání voleb do školské rady
b) vyzve pedagogy k podání návrhů kandidátů na členy školské rady ze svých
řad, kterých musí být za školu minimálně 6 pro volbu 3 členů a 3
náhradníků
c) oznámí datum a místo zveřejnění listiny navržených kandidátů.
5. Volební komise zveřejní na veřejně přístupném místě kandidátní listinu jak z řad pedagogů, tak z řad zákonných zástupců,

a dále místo a termín konání voleb do školské rady, a to do pěti dnů po konání příslušného shromáždění. Zveřejnění potrvá do doby konání voleb.
6. Volební komise vypracuje seznam voličů zákonných zástupců a seznam voličů
pedagogů pro účel přehledu o účasti na hlasování. Seznam voličů zákonných
zástupců obsahuje minimálně jméno a příjmení zákonného zástupce a jméno a
příjmení jeho nezletilého dítěte.
7. Volební komise zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování podle kandidátní listiny
zákonných zástupců a zvlášť pro hlasování podle kandidátní listiny pedagogů.
8. Volby se musí konat nejpozději do 60 dnů ode dne konání příslušného
shromáždění, a to v jednom dni, doba pro hlasování je minimálně 10 hodin, datum
si určí ředitel školy.

Čl. 4 – Volba členů školské rady

1. Členy školské rady volí zákonní zástupci a pedagogové tajným hlasováním, tj.

2.
vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem
školy.
2. Před hlasování jsou zákonní zástupci povinni prokázat svůj vztah k žákovi, a to
například platným občanským průkazem, cestovním pasem, ve kterém jsou
uvedena jména jejich nezletilých dětí, rodným listem žáka atd. Volební komise
učiní záznam o této skutečnosti v podobě zaškrtnutí jména voliče v seznamu voličů
zákonných zástupců.
3. Na hlasovacím lístku mohou být zatrženi pouze 3 kandidáti, je-li zatržen vyšší
počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, neplatný je též
hlasovací lístek přetržený, nebo s dopisovanými údaji.
4. Po skončení voleb provede volební komise vyřazení neplatných hlasovacích lístků a
z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných
hlasů.
5. Za zvolené členy jsou považováni 3 kandidáti, kteří získali největší počet hlasů, při
rovnosti počtu hlasů se stanoví pořadí losem.
6. Ostatní kandidáti, kteří se umístili počtem získaných hlasů od 4. místa výše, jsou
zvoleni jako náhradníci pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské
radě v průběhu daného tříletého volebního období a stávají se tak následně
platnými členy školské rady.
7. V případě, že zvolený člen školské rady ukončí svůj mandát v průběhu jeho
funkčního tříletého období a nejsou zvoleni náhradníci pro případ skončení
mandátu zvoleného člena ve školské radě, provede volební komise doplňovací
volby podle tohoto volebního řádu obdobně.
8. Nezvolí-li  zákonní zástupci stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
9. Volební komise zpracuje zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a
předá jej na vědomí Radě města Čelákovic, prostřednictvím odboru školství,
informací a kultury a zvolené školské radě.
10. Zápis obsahuje:
a) listiny kandidátů na členy školské rady z řad zákonných zástupců a z řad
pedagogů
b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů z řad zákonných
zástupců a z řad pedagogů
c) jména zvolených členů školské rady z řad zákonných zástupců a z řad
pedagogů a pořadí náhradníků, včetně uvedení získaného počtu hlasů
d) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
e) podpis předsedy volební komise.

Čl. 5 – Ustavení školské rady

1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení
výsledků voleb (v případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až
srpnu, svolá ředitel první zasedání školské rady nejpozději do konce září).
2. Každé další zasedání svolává předseda školské rady, a to nejméně dvakrát ročně.

3.
Čl. 6 – Závěrečná ustanovení

1. Školskou radu na Základní škole Čelákovice, J.A.Komenského 414  zřizuje Rada
města Čelákovic svým usnesením č.07/2005/38 ze dne 4.8.2005.
3.
Školskou radu na Základní škole Čelákovice , Kostelní 457 zřizuje Rada města
Čelákovic svým usnesením č. 07/2005/39 ze dne 4.8.2005.
2. Tento volební řád vydává Rada města Čelákovic svým usnesením č. 07/2005/40 ze
dne 4.8.2005.
3. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2005.

Ing. Bohumil Klicpera                    Mgr. František Bodlák
starosta města                         místostarosta města

Back to Top