VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

PRO ŽÁKY II. STUPNĚ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

 

Naše škola nabízí pro příští školní rok 2015 -2016 žákům II. stupně tyto povinně volitelné předměty:

VII. ROČNÍK

Praktika z přírodopisu I        

– v přírodopisném praktiku chceme přivést žáky do přírody, umožnit jim přímý kontakt s přírodninami, které znají jen z obrázků nebo internetu, ještě více jim přiblížit práci s mikroskopy. Výuka bude obohacena návštěvou ZOO Praha a Botanické zahrady.

 

Praktika z fyziky              

– žáci si upevní na základě experimentů svoje dosavadní znalosti z fyziky, naučí se samostatně pracovat s měřidly, ale i spolupracovat ve skupince při řešení laboratorních úloh, naučí se formulovat svoje myšlenky, zapisovat měřené údaje do tabulky, sestavovat grafy, vyhledávat informace v publikacích a na internetu. Praktika z fyziky probíhají v odborné pracovně, popř. v počítačové pracovně. Žáci měří základní fyzikální veličiny – délku, teplotu, hmotnost, ale i odporovou síly, objem pomocí Archimédova zákona, určují polohu těžiště, sestavují elektrické obvody.

 

Výtvarné techniky I         

– předmět je určen dětem se zájmem o výtvarnou výchovu. V hodinách se  děti seznamují se základy tradičních řemesel např. drátování, pletení  košíků z různých materiálů, tvoření z papíru atd. Pravidelně se také  věnují práci s keramickou hlínou a při vhodných příležitostech se  seznamují se základy aranžování květin.

 

 VIII. ROČNÍK

 

Finanční gramotnost            

– předmět je zaměřen na rozvoj vzdělávání, jak nakládat s penězi včetně vytváření představy o tom, jak bezpečně a smysluplně investovat. Dále si žáci osvojují i další finanční výrazy a učí se orientovat ve finančním světě a to jak klasickými metodami tak formou projektů.

 

Praktika z chemie                 

– žáci   se   naučí  základní  dovednosti v chemické laboratoři, např. práci se sklem (ohnout trubičku, vytáhnout kapiláru), oddělit od sebe složky směs i různými metodami, vyrobit si vlastní modelovací hmotu nebo limonádu, nehořlavý papír a spoustu nejrůznějších pokusů.

Praktika z přírodopisu II

– v navazujícím přírodopisném praktiku chceme rozvést teoretické znalosti a poznatky z oblasti biologie člověka. Důraz bude kladen na praktické znalosti z anatomie a fyziologie člověka. Součástí semináře bude nácvik první pomoci při různých druzích poranění.

 

Výtvarné techniky II        

– tak trochu jiná výtvarka. – někdy výtvarné techniky a někdy pracovní  činnosti. Připravte se na práci rukama, na práci s různými materiály a  s fantazií. Občas bude nutné něco donést, ale zase si pak něco pěkného
odnesete domů.

 

 IX. ROČNÍK

Seminář z anglického jazyka

– seminář bude zaměřen na probírání některých konverzačních témat a rozvoj slovní zásoby. Součástí bude i opakování, případně prohlubování gramatiky.

 

Praktika z ekologie         

– zlepšování prostředí školy, ekologické pokusy, spolupráce se ZOO Praha, hry, soutěže a jiné aktivity s ekologickým zaměřením. Pro děti, které chtějí chránit přírodu a životní prostředí.

 

Základy administrativy         

– v hodinách administrativy se žáci učí rychlému a přesnému ovládání klávesnice psacího stroje a PC desetiprstovou hmatovou metodou, samostatné stylizaci standard. písemností, aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při zpracování do -kumentů, vytváření písemností na dobré profesionální úrovni, tj. věcně, jazykově i formálně správně, ovládá pravidla normalizované úpravy adres na obálkách a dopisních papírech

 

 

  • Žáci obdrží od třídních učitelů lístek s volitelnými předměty nabízenými pro daný ročník.

  • Žák si volí pořadí předmětů dle vlastní preference a lístek odevzdá zpět třídnímu učiteli v určeném termínu.

  • V případě velkého počtu zájemců o jeden předmět provádí výběr žáků vyučující daného volitelného předmětu.

– zobrazeno 1893x

Back to Top