Žákům 5. tříd a jejich rodičům

Milí páťáci, vážení rodiče,

ve školním roce 2023/2024 bude opět na II. stupni naší ZŠ otevřena jedna 6. třída se specializací „anglický jazyk / matematika“. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě (na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve vyšších ročnících bude rozšířená výuka nahrazovat volitelné předměty, tj. navíc 2 hodiny ve zvolené specializaci (český jazyk již v běžné časové dotaci).

Zájemci o studium ve specializované třídě vyplní přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách naší školy  ( www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare/formulare-ke-stazeni – Přihláška ke studiu na II. stupni ZŠ se specializací) a odevzdají ji svému třídnímu učiteli do 31.3.2023¹,3,4) Na přihlášky podané po tomto termínu již nebude brán zřetel.

Kritéria pro zařazení žáků do třídy se specializací jsou následující:

  1. Známka „výborný“ nebo „chvalitebný“ na závěrečném vysvědčení ze 4. ročníku a na pololetním vysvědčení z 5. ročníku z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky
  2. Doporučení třídního učitele.
  3. Přijímací test z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky. ²)
  4. Minimální počet žáků pro otevření výše uvedené třídy je 18.

Datum konání přijímacích zkoušek:   12. května 2023 2)

(Náhradní termín přijímacích zkoušek:   26. května 2023)

V případě dotazů se obraťte písemně nebo telefonicky na zástupkyni ředitelky školy pro II. stupeň V. Michelčíkovou (tel. 326 998 259, michelcikova@zscelakovice.cz).

Ing. Vilma Michelčíková

zástupkyně ředitelky školy

pro II. stupeň

¹) Přihlášku mohou podat všichni žáci, kteří vyhoví kritériím 1 a 2, tedy i žáci ucházející se o studium na víceletém gymnázium a žáci z jiné školy.

²) Datum přijímacích testů (kritérium 3) bylo stanoveno na 12.5.2023. Škola si však vyhrazuje právo toto datum změnit s ohledem na organizační či jinou mimořádnou událost (o případné změně data budou uchazeči včas informováni).

3) Přihlášku lze odeslat i elektronicky (na emailovou adresu třídního učitele). Přihláška musí být opatřena podpisem zákonného zástupce. Žák z jiné školy posílá přihlášku opatřenou podpisem elektronicky na výše uvedený email zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň do 31.3.2023.

4) Žák z jiné školy zároveň vyplní a zašle žádost o přestup, kterou rovněž naleznete na našich webových stránkách. (www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare/formulare-ke-stazeni  – Žádost o přestup žáka / žákyně z jiné do naší základní školy)

– zobrazeno 420x

Back to Top