POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO ŽÁKY II. STUPNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Naše škola nabízí pro příští školní rok 2020 – 2021 žákům

On-line volbu předmětů. Formuláře poskytnou rodičům třídní vyučující.

Formuláře můžete vyplňovat pouze do pátku 24.4. Ti, kteří formulář nevyplní budou zařazeni do skupiny dle potřeb školy

II. stupně tyto povinně volitelné předměty:

VII. ROČNÍK

Etická výchova – náplň tohoto předmětu je zaměřena na základní komunikační dovednosti (představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace, základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích, základy neverbální komunikace, komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu), pozitivní hodnocení sebe i druhých, tvořivost a základy spolupráce v mezilidských vztazích, iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti, jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování  atd..

Finanční gramotnost – předmět je zaměřen na rozvoj vzdělávání, jak nakládat s penězi včetně vytváření představy o tom, jak bezpečně a smysluplně investovat. Dále si žáci osvojují i další finanční výrazy a učí se orientovat ve finančním světě a to jak klasickými metodami, tak formou projektů.

Výtvarné techniky I – předmět je určen dětem se zájmem o výtvarnou výchovu a umění. V hodinách se  děti seznámí se základními výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika, prostorová tvorba nebo modelování z keramické hlíny. Postupně si rozvíjí a prohlubují své výtvarné dovednosti. Zdokonalují svou zručnost a kreativitu. Čeká je práce s netypickými materiály nebo si vyzkoušejí některá tradiční řemesla. Při vhodných příležitostech si vytvoří aranžmá z květin nebo různé tematické dekorace. 

VIII. ROČNÍK

Seminář z českého jazyka – předmět je zaměřen  na hlubší procvičování probraného učiva, slohu i literatury. Náplní jsou i hrátky s češtinou, zábavné řešení úkolů z češtiny. Jeho nedílnou součástí je i systematická příprava na přijímací zkoušky na SŠ.

Mediální výchova – mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace a  orientaci v obsazích médií a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejhrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

Výtvarné techniky II. – předmět je zaměřený na výtvarnou tvorbu v kontextu s výtvarným uměním. Děti si na hodinách prohloubí a zdokonalí své dosavadní výtvarné dovednosti. Hodiny jsou zaměřené na pokročilejší výtvarné techniky. Čeká je například animace, fotografie, tvorba v plenéru, prostorová tvorba nebo scénografie. Při tvorbě se děti seznámí také s prací různých umělců a rozšíří si tak své znalosti v oblasti výtvarné kultury. 

IX. ROČNÍK

Seminář z anglického jazyka – seminář je zaměřen na probírání některých konverzačních témat a rozvoj slovní zásoby. Nedílnou součástí je i opakování, případně prohlubování gramatiky.

Praktika z ekologie  – žáci jsou vedeni k zlepšování prostředí školy, účastní se ekologických pokusů, navštěvují ZOO Praha. Hry, soutěže a jiné aktivity s ekologickým zaměřením jsou běžnou součástí hodin. Praktika jsou určena pro žáky, kteří chtějí chránit přírodu a životní prostředí.

Základy administrativy – v hodinách administrativy se žáci učí rychlému a přesnému ovládání klávesnice psacího stroje a PC desetiprstovou  hmatovou metodou, samostatné stylizaci standard, písemností, aplikaci požadavků normalizované úpravy písemností při zpracování dokumentů, vytváření písemností na dobré profesionální úrovni, tj. věcně, jazykově i formálně správně, ovládá pravidla normalizované  úpravy adres na obálkách a dopisních papírech

– zobrazeno 490x

Back to Top