Žákům 5. tříd a jejich rodičům

Milí páťáci, vážení rodiče,

ve školním roce 2022/2023 bude opět na II. stupni naší  ZŠ otevřena jedna 6. třída se specializací „anglický jazyk / matematika“. Žáci této třídy budou mít v šestém ročníku o 1 hodinu navíc ve své specializaci oproti běžné třídě (na úkor 1 hodiny českého jazyka). Ve vyšších ročnících bude rozšířená výuka nahrazovat volitelné předměty, tj. navíc 2 hodiny ve zvolené specializaci (český jazyk již v běžné časové dotaci).

Zájemci o studium ve specializované třídě vyplní přihlášku, která je ke stažení na stránkách školy  ( www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare ) a odevzdají ji svému třídnímu učiteli do 31.3.2022¹,3)

Kritéria pro zařazení žáků do třídy se specializací jsou následující:

  1. Známka „výborný“ nebo „chvalitebný“ na závěrečném vysvědčení ze 4. ročníku a na pololetním vysvědčení z 5. ročníku z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky
  2. Doporučení třídního učitele.
  3. Přijímací test z českého jazyka a anglického jazyka nebo matematiky. ²)
  4. Minimální počet žáků pro otevření výše uvedené třídy je 18.
  5. Maximální počet žáků bude stanoven dle počtu žáků přecházejících na 2. stupeň so 6. tříd..

Datum konání přijímacích zkoušek: 6. května 2022

V případě dotazů se obraťte písemně nebo telefonicky na zástupkyni ředitelky školy V. Michelčíkovou (tel. 326 998 259, michelcikova@zscelakovice.cz).

¹) Přihlášku mohou podat všichni žáci, kteří vyhoví kritériím 1 a 2, tedy i žáci ucházející se o studium na víceletém gymnázium.

²) Datum přijímacích testů (kritérium 3) bylo stanoveno na 6.5.2022. Škola si však vyhrazuje právo toto datum změnit s ohledem na možná nařízení a opatření vlády ČR a MŠMT či s ohledem na jinou mimořádnou událost (o případné změně data budou uchazeči včas informováni).

3) Přihlášku lze odeslat i elektronicky (na emailovou adresu třídního učitele). Přihláška musí být opatřena podpisem zákonného zástupce.

– zobrazeno 91x

Back to Top